mMedica to...

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ i płatnikami komercyjnymi, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży. Funkcje obsługi rozliczeń projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzyliśmy lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

Podstawowe cechy

  • mMedica zapewnia pełne rozliczanie świadczeń NFZ i komercyjnych
  • mMedica to bogaty pakiet narzędzi wspomagających i przyśpieszających obsługę pacjenta
  • mMedica obsługuje pełną komunikację z systemami centralnymi (NFZ, P1, ...) - automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników, i wiele innych.
  • mMedica pozwala na rozbudowę programu przy zachowaniu zarówno zgromadzonych danych, jak i pieniędzy wydanych na zakup poprzednich wersji - rozbudowa w formie rozszerzeń, a nie zakupu nowych programów
  • mMedica nie narzuca zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości
  • mMedica dostosowuje się do potrzeb – możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji
  • mMedica zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych – tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania danych na podstawie informacji zgromadzonych w NFZ i repozytoriach
  • mMedica pozwala zachować ciągłość rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich pozycji od początku obowiązywania umowy
  • mMedica umożliwia raportowanie zdarzeń medycznych oraz indeksowanie EDM
  • mMedica korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych pozwalającej na pracę w dużych instalacjach sieciowych – nawet najprostsza wersja programu może pracować w sieci obsługującej wiele stanowisk.

Funkcje wersji programu mMedica

Wersja mMedica
Funkcja PS PS+ STD STD+ KOM KOM+
Kartoteka
Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta x x x x x x
Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych x x x x x x
Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ x x x x x x
Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail x x x x x x
Scalanie pacjentów x x x x x x
Zbiorcza archiwizacja pacjentów x x x x x x
Dostęp do danych medycznych pacjenta x x x x
Zbiorcza zamiana kodów terytorialnych x x x x x x
Ewidencja dokumentów uprawniających i zgód pacjentów x x x x x x
Dopisywanie pacjentów do grup tematycznych, marketingowych x x x x x x
Deklaracje
Wprowadzanie i przegląd deklaracji x x x x Nie dotyczy
Zbiorcze kopiowanie deklaracji x x x x
Zbiorcze wycofanie deklaracji x x x x
Zmiana daty wycofanych deklaracji x x x x
Zmiana roku szkolnego dla medycyny szkolnej x x x x
Wydruk deklaracji wyboru świadczeniodawcy x x x x
Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku xLS x x x x
Migracja deklaracji i pacjentów między instalacjami mMedica x x
Import e-Deklaracji x x x x
Harmonogramy przyjęć
Prowadzenie harmonogramów przyjęć x x x x Nie dotyczy
Przenoszenie pacjentów między harmonogramami x x x x
Wydruk zbiorczej listy oczekujących x x x x
Tworzenie statystyk harmonogramów przyjęć x x x x
Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu x x x x
Automatyczne wykreślanie pacjentów z harmonogramu przyjęć x x x x
Komunikacja z AP-KOLCE x x x x
Przeprowadzanie oceny list oczekujących x x x x
Rezerwacje
Podgląd harmonogramów pracy x x x x x x
Wyszukiwanie rezerwacji x x x x x x
Wydruk raportów zaplanowanych wizyt x x x x x x
Dostęp do rejestru skierowań x x x x Nie dotyczy
Możliwość powiązania terminu z harmonogramem przyjęć x x x x
Podpowiadanie pierwszorazowości i kwalifikacji pacjenta do programu profilaktyki ChUK x x x x x x
Prowadzenie list rezerwowych pacjentów oczekujących na zapisanie na wizytę x x x x x x
Rozliczenia
Import umów x x x x Nie dotyczy
Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach x x x x
Eksport do NFZ danych sprawozdawczych x x x x
Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych x x x x
Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ x x x x
Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura) i ich autoryzacja podpisem elektronicznym x x x x
Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych x x x x
Przekodowanie procedur ICD-9 x x
Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody x x x x
Generowanie raportu z wykonanych świadczeń x x x x
Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty x x x x
Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji x x
Zbiorcze dodawanie wizyt x x
Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych x x
Schematy wizyt dla danych medycznych x x x
Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) x x x x x x
Recepty
Wystawianie i wydruk pustych recept x x x x x
Wystawianie i wydruk recept z lekami x x x x
Wystawianie e-Recept x x x x
Rejestr recept x x x x x
Rejestr wizyt receptowych x x Nie dotyczy
Zarządzanie pulami numerów recept x x x x x
Dostęp do słownika leków Pharmindex x x x x
Historia przepisanych leków i wystawionych recept x x x x
Gabinet
Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp. x x x x
Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty x x
Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej x x x x
Szablony tekstów standardowych x x x x
Sprawdzanie pisowni x x
Ewidencja chorób przewlekłych x x x x
Prezentacja graficzna rozpoznań x x
Ewidencja historii pomiarów ciśnienia x x x x
Ewidencja przeprowadzanych zabiegów x x x x
Ewidencja i przegląd:
- badań laboratoryjnych
- badań diagnostycznych
- stale podawanych leków
- konsultacji
- hospitalizacji
- rehabilitacji
- zrealizowanych szczepień
- czynników ryzyka
x x x x
Podstawowa obsługa szczepień:
- standardowy kalendarz szczepień
- ewidencja wykonanych szczepień
x x x x
Rozszerzona obsługa szczepień:
- planowanie szczepień dodatkowych
- modyfikacja standardowego kalendarza szczepień
x x
Ewidencja danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli x x
Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabeli x x x x
Słownik procedur ICD-9 x x x x
Obsługa karty DiLO x x
Obsługa karty ChUK x x x x
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:
- na badania laboratoryjne
- na badania diagnostyczne
- do specjalisty
- do szpitala
- na zabiegi rehabilitacyjne
x x x x
Obsługa e-Skierowań x x x x
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:
- sanatorium
- pielęgniarki położnej
x x
Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:
- transport
- zaopatrzenie rehabilitacyjne
- rehabilitację leczniczą KRUS
- rehabilitację ogólnoustr.
- opiekę długoterminową
- badania cytologiczne
- badania histopatologiczne
x x
Wystawianie e-zleceń na wyroby medyczne x x
Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:
- zaświadczenie lekarskie
- druk OL-9, N14 i PR-4
- zaśw. dla zespołu ds. OoN
- zaśw. przed szczepieniem
- informacja dla lekarza kierującego
- odmowa pacjenta
x x
Ewidencja i wydruk udostępnionych druków medycznych, m.in.:
- Karta zgonu
- Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia
- MZ/N-1A Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego i inne..
x x x x
Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:
- leków własnych
- Pharmindex
- Bazyl
- leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
- zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku
x x x x
Rozszerzona obsługa recept:
- mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty "P" dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
- obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
- możliwość edycji leków dodanych na receptę
x x
Słownik leków stale podawanych x x x x
Historia wystawionych recept i przepisanych leków x x x x
Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty x x x x
Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym x x x x
Podstawowy przegląd historii wizyt - możliwość określenia:
- zakresu dat realizacji
- lekarza realizującego
- komórki organizacyjnej
x x x x
Rozszerzony przegląd historii wizyt - możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji x x
Schematy wizyt dla danych medycznych x x
Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne) x x
Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty x x x x
Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept:
- zmiana kolejności wyświetlania przycisków
- możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków
x x
Informacja o kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej: ChUK, cytologia, mammografia x x x x
Graficzny wykres historii przepisanych leków stale podawanych x x
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA) x x x x
Raporty
Raport wystawionych skierowań x x x x
Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem x x x x x x
Ilość rozpoznań pierwszorazowych x x x x x x
Liczba świadczeń według realizującego x x x x x x
Raport przepisanych leków x x x x
Raport dotyczący wyników badań x x x x
Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie xLS, CSV, HTML x x x x x x
Konfiguracja i zarządzanie systemem
Zarządzanie personelem medycznym x x x x x x
Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień x x x x x x
Tworzenie struktury organizacyjnej x x x x x x
Obsługa rejestru danych osobowych x x x x x x
Składowanie i odtwarzanie danych x x x x x x
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
- księga przyjęć
- księga ratownictwa medycznego
x x x x x x
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
- księga główna przyjęć i wypisów
- księga NiŚOLiP
- księga zabiegów
x x x x
Walidacje definiowane x x x
Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu x x x
Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego x x x x x x
Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie) x x x
Dostęp do formularzy systemowych x x x
Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych x x x
Konfiguracja podpisu elektronicznego x x x x x x
Obsługa wielu zakładów leczniczych (wielozakładowość) x x x
Zarządzanie szablonami tekstów standardowych x x x x
Rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz błędów przesyłanych do Centrum Serwisowego mMedica x x x x x x
Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników x x x x x x
Automatyczne blokowanie aplikacji po zadanym czasie bezczynności x x x x x x
Dodawanie notatek z istotnymi informacjami dotyczącymi pacjenta x x x x x x